ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
25 (73.53%)
ปานกลาง
5 (14.71%)
พอใช้
3 (8.82%)
ไม่พอใจ
1 (2.94%)

Total votes: 34