ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

Longan research and development center
and
Longan Hub: MJU-TRF Cooperative Project

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ::

จัดการประชุมโครงการวิจัย “การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือ ของประเทศไทย ระยะที่ 1”

กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการ...

ออกสัมภาษณ์เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

กิจกรรมวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเก...

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการตัดแต่งช่อผล ณ เจดีย์แม่ครัว บ้านขวามุง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษ...

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแปลงต้นแบบ

กิจกรรมวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษ...

สัมภาษณ์เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการกา...

ปฏิทินกิจกรรม ::

19

พ.ค.

ประชุมหัวหน้ากลุ่มคณะทำงาน สวก. 50 คน ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:30 น. - 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:30 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13

พ.ค.

โครงการฝึกอบรม "การผลิตลำไยคุณภาพ" ให้สภาเกษตรจังหวัดลำพูน 30 คน ณ ห้อง 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:30 น. - 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:30 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3

พ.ค.

ประชุมจดหมายข่าวฉบับใหม่

3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น. - 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:00 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปฏิทินกิจกรรมเพิ่มเติม

ข้อมูลที่น่าสนใจ ::

ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-873425 และ 053- 499218
โทรสาร: 053-499218