ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

Longan research and development center
and
Longan Hub: MJU-TRF Cooperative Project

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ::

จัดการประชุมโครงการวิจัย “การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือ ของประเทศไทย ระยะที่ 1”

กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการ...

ออกสัมภาษณ์เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

กิจกรรมวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเก...

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการตัดแต่งช่อผล ณ เจดีย์แม่ครัว บ้านขวามุง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษ...

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแปลงต้นแบบ

กิจกรรมวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษ...

สัมภาษณ์เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการกา...

ปฏิทินกิจกรรม ::

28

ก.ค.

ประเมินโครงการ สวก

28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:00 น. - 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:00 น.

ห้อง 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

28

ก.ค.

ฝึกอบรม "เทคโนโลยีการให้น้ำลำไยแบบประหยัด" จำนวน 20 ท่าน

28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:30 น. - 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:30 น.

ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21

ก.ค.

ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี

21 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:30 น. - 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:30 น.

จ.เพชรบุรี

22

ก.ค.

วิทยากรบรรยาย "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)" บ้านป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

22 กรกฎาคม 2559 เวลา 07:00 น. - 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:30 น.

บ้านป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

15

ก.ค.

ศึกษาดูงาน สำนักงานเกษตร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 70 ท่าน

15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:30 น. - 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:30 น.

ห้องนิทรรศการ และสวนลุงสุ่ม

14

ก.ค.

ศึกษาดูงาน สำนักงานเกษตร อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 40 ท่าน

14 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:30 น. - 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:30 น.

สำนักงานเกษตร อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

12

ก.ค.

วิทยากรบรรยาย "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)"

12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:15 น. - 16:30 น. 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:15 น. - 16:30 น.

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯสินค้าเกษตร (ศ.พ.ก)

ปฏิทินกิจกรรมเพิ่มเติม

ข้อมูลที่น่าสนใจ ::

ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-873425 และ 053- 499218
โทรสาร: 053-499218