ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

Longan research and development center
and
Longan Hub: MJU-TRF Cooperative Project

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ::

จัดการประชุมโครงการวิจัย “การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือ ของประเทศไทย ระยะที่ 1”

กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการ...

ออกสัมภาษณ์เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

กิจกรรมวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเก...

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการตัดแต่งช่อผล ณ เจดีย์แม่ครัว บ้านขวามุง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษ...

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแปลงต้นแบบ

กิจกรรมวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษ...

สัมภาษณ์เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการกา...

ปฏิทินกิจกรรม ::

30

มิ.ย.

เสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยลำไย ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

30 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. - 30 มิถุนายน 2559 เวลา 16:30 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23

มิ.ย.

ทำบุญสำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. - 23 มิถุนายน 2559 เวลา 16:30 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21

มิ.ย.

วิทยากรบบรรยาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

21 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. - 21 มิถุนายน 2559 เวลา 16:30 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

17

มิ.ย.

เดินทางไปเยี่ยมชมสวนของพี่วิจิตร ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

17 มิถุนายน 2559 เวลา 07:30 น. - 17 มิถุนายน 2559 เวลา 17:30 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปฏิทินกิจกรรมเพิ่มเติม

ข้อมูลที่น่าสนใจ ::

ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-873425 และ 053- 499218
โทรสาร: 053-499218