หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

 ผลของสารประกอบเกลือร่วมกับสารเคลือบผิวในการควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยว
 
 
 ผลของสารถนอมอาหารและสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อคุณภาพของผลลำไยพันธุ์อีดอหลังการเก็บเกี่ยว
 
 
 ผลของสารถนอมอาหารและสารเคลือบผิวต่ออายุการวางจำหน่ายของผลลำไยพันธุ์อีดอ
 
 
 ผลของโอโซนต่ออายุการเก็บรักษาลำไย
 
 
 การใช้สารเคมีที่ปลอดภัยทดแทน SO2 ในผลลำไย
 
 
 การแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้และการตายของต้นลำไยที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สารคลอเรต
 
 
 การประเมินผลกระทบของการใช้สารคลอเรตในสวนลำไยต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตลำไย
 
 
 การประเมินความปลอดภัยของลำไยหลังจากการใช้สารโปแตสเซี่ยมคลอเรต
 
 
 อิทธิพลของปุ๋ยและน้ำต่อการเจริญเติบโตของลำไยที่ยังไม่ให้ผลผลิต (อายุ 1 - 4 ปี)
 
 
 ผลกระทบจากการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตลำไยใน จ.เชียงใหม่
 
 
 การใช้พืชตระกูลถั่วกินเมล็ดบางชนิดในการควบคุมวัชพืชและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินในสวนลำไยที่ปลูกใหม่
 
 
 ทัศนคติของเกษตรกรจังหวัดลำพูน ต่อการใช้อีเอ็มในการผลิตลำไย
 
 
 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อคุณภาพของผลลำไย
 
 
 การประเมินความเป็นพิษของผลลำไยที่ได้จากการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเป็นสารเร่งการออกดอก
 
 
 อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของลำไย
 
 
 อิทธิพลของปุ๋ยทางใบต่อปริมาณธาตุอาหารและการออกดอกของลำไยพันธุ์อีดอและสีชมพู
 
 
 ผลของโปสแตสเซียมคลอเรต โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ แคลเซียมไฮโปคลอไรด์ โพแทสเซียมไนเตรท และไทโอยูเรียต่อการออกดอกของลำไยพันธุ์อีดอ
 
 
 ผลของโพสแตสเซียมคลอเรต ต่อเชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ในลำไย (Euphoria longan)
 
 
 ผลกระทบต่อสารโพแทสเซียมคลอเรตที่มีต่อเชื้อรา Fusarium ในสวนลำไย
 
 
 พฤติกรรมการใช้สารโปแตสเซียมคลอเรต เพื่อกระตุ้นให้ลำไยออกดอกของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยหนองช้าคืน จ.ลำพูน
 
 
 ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรตต่อแมลงผสมเกสรและน้ำหวานจากดอกลำไย
 
 
 การปรับปรุงสวนลำไยเก่าโดยวิธีการตัดแต่งกิ่งและเปลี่ยนยอดพันธุ์
 
 
 การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ปลูกลำไยโดยการใช้ค่าดัชนีพื้นที่ใบ
 
 
 การประยุกต์ใช้ ระบบเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกติดผลลำไยนอกฤดูของประเทศไทย
 
 
 การพัฒนาชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู
 
 
 การผลิตลำไยคุณภาพดีต้นทุนต่ำ
 
 
 พัฒนาองค์กรชาวสวนลำไยเพื่อเพิ่มผลผลิตลำไยนอกฤดูที่มีคุณภาพ
 
 
 การตัดแต่งเพื่อลดขนาดทรงพุ่มของลำไย
 
 
 การพัฒนาคุณภาพลำไยโดยการห่อช่อผล
 
 
 การศึกษาวิธีการยับยั้งการออกดอกของลำไยในฤดูกาลปกติ
 
 
 การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาลำไย
 
 
 การพัฒนากระบวนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย
 
 
 ผลของการปฏิบัติดูแลรักษาต่อผลผลิตและคุณภาพลำไยในระยะยาว
 
 
 การแก้ปัญหาการใช้ผลเว้นปีและการปรับปรุงเทคนิคการผลิตผลไม้นอกฤดูในลิ้นจี่ ลำไย และมะม่วง
 
 
 การศึกษาการเจริญของดอกและผลลำไย
 
 
 การศึกษาการผสมเกสรของลำไยโดยการใช้ผึ้งเป็นตัวถ่ายละอองเกสร
 
 
 ผลของอุณหภูมิภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าลำไย
 
 
 การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรในพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบชลประทานแม่ลาว ปี พ.ศ.2547
 
 
 การใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จังหวัดลำพูน
 
 
 การตลาดลำไยในจังหวัดลำพูน ปี 2544
 
 
 การผลิตลำไยนอกฤดูอย่างมืออาชีพ
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
797
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต