หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

 การสำรวจชนิดของไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในสวนลำไย
 
 
 โรคพุ่มไม้กวาดของลำไย
 
 
 การศึกษาทางสัณฐานและกายวิภาควิทยาของลำไยพันธุ์อีดอที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาด
 
 
 การตรวจสอบสารไซโทไคนินในพืชลำไยที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาด
 
 
 การศึกษาการเจริญเติบโตโรคกระหรี่ของลำไย
 
 
 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบโรคพุ่มไม้กวาดของลำไย โดยเทคนิคด้านโรคพืชวิทยาและการศึกษาด้านระบาดวิทยาของโรค
 
 
 ความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีนและกิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไย
 
 
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณของเอทธิลีนและคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่โครงสร้างในช่วงก่อนการออกดอกของยอดลำไยพันธุ์ดอ ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย และมะปรางพันธุ์ทูลเกล้า
 
 
 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลและคลอไรด์ในผลลำไยที่เร่งด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต
 
 
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารคล้ายจิบเบอเรลลิน ในช่วงก่อนการแตกใบอ่อนและออกดอกในยอดลำไยพันธุ์ดอ
 
 
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเทธิลีนและคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่โครงสร้างก่อนการแตกใบอ่อนของยอดลำไยลิ้นจี่และมะปราง
 
 
 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลิน สารคล้ายไซโตไคนิน ไนโตเจน และคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่สารโครงสร้างในช่วงก่อนการออกดอกของยอดลำไยพันธุ์ดอ
 
 
 ผลของอุณหภูมิสูงต่อการลดอาการสะท้านหนาวของลำไย
 
 
 การตรวจสอบดีเอ็นเอเมทิลเทซันในลำไยและป๋วยเล้ง ในระยะการชักนำการออกดอกโดยเทคนิคเอชเอที-อาร์เอพีดี
 
 
 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อรูปแบบไอโซเมอร์และระดับโพรลีนอิสระในใบลำไยพันธุ์ดอ พันธุ์ชมพู และพันธุ์เบี้ยวเขียว
 
 
 ผลของการให้ความร้อนต่อกิจกรรมของเอนไวม์โพลีฟีนอลออกวีเดส ระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไยพันธุ์ดอ
 
 
 อิทธิพลของแสงและอัตราการให้น้ำต่อการออกดอกและการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารจิบเบอเรลลินและซีเอตินในยอดลำไยพันธุ์อีดอก่อนและหลังการออกดอกตามธรรมชาติและหลังให้สารโพแทสเซียมคลอเรต
 
 
 ความสัมพันธุ์ของปริมาณโปรตีนและกิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไย
 
 
 ลักษณะละอองเรณูและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสารพันธุ์ลำไยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และการอนุรักษ์
 
 
 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลำไย Dimocarpus Longan Lour. ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล
 
 
 การสำรวจพันธุ์ลำไยในเขตภาคเหนือตอนบนและการสร้างฐานข้อมูลของลำไย
 
 
 การศึกษาต้นทุนโลจีสติกการผลิตลำไยด้วยระบบ ABC costing
 
 
 ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกผลลำไยสดของภาคเหนือของประเทศไทย
 
 
 สภาวะการส่งออกของลำไยไทยไปยังประเทศจีนภายหลังจากจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลก
 
 
 การศึกษาการพยากรณ์ผลผลิตลำไยโดยแบบจำลองผลผลิตในจังหวัดเชียงใหม่
 
 
 การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลำไยส่งออก
 
 
 การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย
 
 
 ผลของเตาอบต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมแปรรูปลำไยอบแห้งขนาดย่อม
 
 
 การดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมลำไยอบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่
 
 
 โครงสร้างตลาดและวิธีตลาดผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งปีการผลิต 2543
 
 
 ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในการผลิตลำไยนอกฤดูของชาวสวนลำไยในจังหวัดลำพูน
 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับคุณภาพของลำไยอบแห้ง
 
 
 การตอบสนองของตลาดต่อคุณภาพลำไยที่ระดับขายส่งท้องถิ่น ในจ.เชียงใหม่และลำพูน
 
 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อลำไยสด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร
 
 
 การศึกษาวิจัยการพัฒนากลุ่มเกษตรผู้ปลูกลำไยเพื่อการส่งออกในเขตจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่
 
 
 การตลาดลำไยและลู่ทางการใช้สหกรณ์ในกระบวนการตลาดของผู้ผลิตลำไยในจังหวัด
 
 
 ผลกระทบของอัตราการแลกเปลี่ยนที่มีต่ออุปสงค์และอุปทานส่งออกลำไยของไทย
 
 
 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนทำสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่
 
 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์เพื่อการส่งออกลำไยของไทย
 
 
 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกลำไยในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทรบุรี
 
 
 การพัฒนารายได้เกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่ภาคอีกสานตอนล่าง
 
 
 การตลาดลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ปี 2536
 
 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์เพื่อการส่งออกลำไยของประเทศไทย
 
 
 การวิเคราะห์โครงการลงทุนผลิตลำไยในจังหวัดลำพูน
 
 
 การพัฒนาเครื่องอบแห้งลำไยทั้งเปลือกด้วยระบบสลับหมุนเวียนลมร้อน
 
 
 การวัดพารามิเตอร์การอบแห้งและการจำลองสร้างอบแห้งลำไยที่มีอากาศนำกลับมาใช้ใหม่
 
 
 การศึกษาสารเคมีทดแทน SO2 เพื่อยืดอายุการเก็บเกี่ยวรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว
 
 
 การใช้โอโซนร่วมกับกรดอินทรีย์บางชนิดเพื่อทดแทนการรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการควบคุมโรคลำไย
 
 
 ผลของชั้นความหนาและขนาดของผลลำไยต่อคุณภาพหลังการอบแบบทั้งผล
 
 
 การควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์และน้ำมันหอมระเหยจากมัสตาร์ด
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
804
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 2 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต