หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

 คุณภาพผลผลิตลำไยพันธุ์ดอที่ได้จากการตัดแต่งทรงต้น : ศึกษาในเชิงดัชนีพื้นที่ใบและความสัมพันธ์กับจำนวนผล
 
 
 ผลของการห่อผลต่อองค์ประกอบทางเคมีในเปลือกผลลำไยพันธุ์ดอ
 
 
 การยอมรับและการใช้ประโยชน์น้ำส้มควันไม้ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
 
 ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยต่อการใช้ประโยชน์จากสารโพแทสเซียมคลอเรตเพื่อเพิ่มผลผลิตในจังหวัดลำพูน
 
 
 การศึกษาอิทธิพลของไนเตรต ฟอสฟอรัส และแสง ต่อการชักนำการออกดอกของลำไยด้วยสารคลอเรต
 
 
 อิทธิพลของความเข้มข้น ระยะเวลาสัมผัส และ ความเป็นกรด-ด่างต่อการชักนำการออกดอกลำไยด้วยสารคลอเรต
 
 
 ผลของกาตัดแต่งลอความสูงทรงพุ่มต่อการเจริญทางกิ่งใบ การออกดอก ติดผล และคุณภาพผลผลิตของลำไยพันธุ์อีดอ
 
 
 การศึกษาวิธีการลดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในผลลำไยสด
 
 
 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนปลูกลำไย ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
 
 
 ความคาดหวังและผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีเหมาะสมสำหรับลำไย ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 
 
 ผลของปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีและความคิดเห็นของเกษตรกร ต่อการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการผลิตลำไย
 
 
 การศึกษาปัจจัยที่มีต่อผลการดูดซับไอออนของโลหะแคดเมียมและตะกั่ว ในสารละลายโดยใช้เปลือกลำไยเป็นสารดูดซับ
 
 
 การศึกษาการจัดการทรงต้น 4 แบบ ต่อการเจริญเติบโตทางกิ่งใบ การออกดอก และคุณภาพผลผลิตของลำไยพันธุ์อีดอ
 
 
 แรงจูงใจในการเข้าร่วมดครงการส่งเสริมจัดการคุณภาพมาตรฐานลำไย ของเกษตรกร ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่?
 
 
 การเร่งการสลายตัวของคลอเรตในดินและผลกระทบของ คลอเรตต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของลำไย ?
 
 
 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตลำไยในฤดูและนอกฤดูของเกษตรกรผู้ผลิตลำไย ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2544/54
 
 
 การศึกษาฟังก์ชันการผลิตและสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตลำไย โดยใช้และไม่ใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในจังหวัดลำพูน
 
 
 ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรตต่อแมลงผสมเกสร และน้ำหวาน จากดอกลำไย
 
 
 ผลที่เกิดขื้นกับเกษตรกรผู้นำสารโพแทสเซียมคลอเรตมาใช้ในสวนลำไย ในจังหวัดเชียงใหม่
 
 
 ผลกระทบของโปแตสเซียมคลอเรตและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการออกดอก ของลำไยพันธุ์อีดอ
 
 
 การตลาดลำไยในจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2544
 
 
 อิทธิพลของแสงและอัตราการให้น้ำต่อการออกดอกและการเปลี่ยนแปลงปริมาณ สารจิบเบอเรลลินและซีเอตินในยอดลำไย?
 
 
 พฤติกรรมการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเพื่อกระตุ้นให้ลำไยออกดอก ของเกษตรกรผู้ปลูลำไยหนองช้างคืน จังหวัดลำ?
 
 
 ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตลำไยอบแห้ง ทั้งเปลือกของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 การวิเคราะห์โครงการลงทุนผลิตลำไยในจังหวัดลำพูน
 
 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์เพื่อการส่งออกลำไยของประเทศไทย
 
 
 เจตคติที่มีต่อการเลี้ยงผึ้งในสวนลำไยของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 
 
 การตลาดลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ปี 2536
 
 
 การใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
 
 
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกรรมสวนลำไย กรณีศึกษา สวนลำไยบ้านหนองช้างคืน ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศของเกษตรใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเพาะปลูกลำไย ข้าว และหอมหัวใหญ่
 
 
 การพัฒนาและการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยและเครือข่าย
 
 
 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย
 
 
 ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยต่อมาตรการแก้ปัญหาลำไยในจังหวัดลำพูน
 
 
 เจตคติที่มีต่อการเลี้ยงผึ้งในสวนลำไยของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในตำบลสันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
 
 
 สาเหตุแห่งการเกิดและการเจริญของดรคเฟ้ลกอลในลำไย
 
 
 การจัดการโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยนอกฤดูในเขตภาคเหนือ
 
 
 ชีววิทยาของเพลี้ยแป้งรากลำไยและการป้องกันกำจัด
 
 
 สาเหตุและการเกิดโรคใบจุดดำลำไย
 
 
 การพิสูจน์สาเหตุของโรคหงอย อาการพุ่มแจ้ และอาการตายเฉียบพลันของลำไยและการป้องกันกำจัด
 
 
 การตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาที่มีความสัมพันธุ์กับโรคพุ่มแจ้ของลำไย โดยเทคนิคเซาท์เทอร์นบลอทไฮบริไดเซซันและโพลีเมอเรสเซนรีเอ็คชัน
 
 
 ชนิดของเพลี้ยไฟที่เข้าทำลายช่อดอกลำไยและผลกระทบต่อการติดผล
 
 
 การยับยั้งการเจริญของราก่อโรคต่อผลลำไยโดยจุลินทรีย์ที่ผลิตไคติเนสและทนอุณหภูมิสูง
 
 
 แตนเบียนของเพลี้ยหอยลำไยในสวนลำไยเขตเมืองเชียงใหม่และลำพูน
 
 
 โรคและแมลงศัตรูลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง
 
 
 นิเวศวิทยาของหนอนคืบกินใบลำไย Oxyodes scrobiculata Fabricius และศัตรูธรรมชาติ
 
 
 สาเหตุของโรคผลลายของลำไยและการป้องกันกำจัด
 
 
 การจัดการโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยนอกฤดูในเขตภาคเหนือ
 
 
 การควบคุมโรคใบจุดดำลำไย (Colletotrichum sp.) โดยใช้เชื้อราเอนโรไฟต์ในลำไย
 
 
 การแยกเชื้อและศึกษาทาง Ultrastructure และ Mycoplasma จากลำไยที่เป็นโรค Witches broom
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
810
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 2 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต