หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

  การวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลและคลอไรด์ในผลลำไยที่เร่งด้วยโพแทสเซียมคลอเรต
 
 
  ชีววิทยาของเพลี้ยหอยลำไย Drepanococcus chiton (Green) และการป้องกันกำจัด
 
 
  ชนิดของเพลี้ยไฟที่เข้าทำลายช่อดอกลำไยและผลกระทบต่อการติดผล
 
 
  ผลของเตาอบต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมแปรรูปลำไยอบแห้งขนาดย่อม
 
 
  ผลกระทบจากการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
 
 
  การควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยสารโซเดียมเมตรไบซัลไฟต์ และน้ำมันหอมระเหยจากมัสตาร์ด
 
 
  การเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารคล้ายจิบเบอเรลลินในช่วงก่อนการแตกใบอ่อน และออกดอกในยอดลำไยพันธุ์ดอ
 
 
  ผลของโอโซนต่อการเก็บรักษาลำไย
 
 
  การส่งผ่านราคาระหว่างตลาดผลิตภัณฑ์ลำไยในภาคเหนือของประเทศไทย
 
 
  ผลของสารถนอมอาหารและสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อคุณภาพของผลลำไยพันธุ์ดอหลังการเก็บเกี่ยว
 
 
  ทัศนคติของเกษตรกรจังหวัดลำพูนต่อการใช้อีเอ็มในการผลิตลำไย
 
 
  สาเหตุการเกิดอาการหงิกเป็นพุ่มไม้กวาดลำไย: ไรลำไย
 
 
  ที่ตั้งและขนาดที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมลิ้นจี่และลำไยกระป๋องในภาคเหนือของประเทศไทย
 
 
  การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน ด้วยตัวแบบลูกโซ่แห่งคุณค่า
 
 
 ผลของสารประกอบเกลือร่วมกับสารเคลือบผิวในการควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยว
 
 
  การผลิตและการตลาดลำไยในจังหวัดตาก
 
 
  ชีวนิเวศวิทยาของไรอิริโอไฟอิดศัตรูลำไย และความเสียหายจากการเข้าทำลายของไร ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
 
 
  การปรับปรุงเครื่องอบแห้งลำไยแบบไม่แกะเปลือก
 
 
  การถนอมผลผลิตลำไยโดยการอบแห้งของเกษตรกรในเขตกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
 
  ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของประชากรผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) กับการติดผลของลำไย
 
 
  การอบแห้งลำไยด้วยไมโครเวฟภายใต้ความดันสุญญากาศ Microwave-Vacuum Drying of Peeled Longan
 
 
  การจำลองสภาวะและศึกษาหาแนวทางการอบแห้งลำไยที่เหมาะสมที่สุด Simulation and optimization of the drying strategy for longan drying
 
 
  ผลของสภาพบรรยากาศควบคุมต่อการเกิดสีน้ำตาลและคุณภาพการเก็บรักษาของผลลำไยพันธุ์ดอ Effect of controlled atmosphere on browing occurrence and storage quality of longan (Dimocarpus longan lour.cv.daw) fru
 
 
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกลำไย;Factors Affect The Export Demand for Longan
 
 
  การส่งออกลำไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน;The Export of Fresh Longan to the People s Republic of China
 
 
  รายงานการวิจัยการตรึงเซลล์ยีสต์โดยการห่อหุ้มเพื่อผลิตไวน์ลำไยอบแห้ง Entrapment immobilization of yeast strains for dried longan wine production
 
 
  ผลของการห่อช่อผลลำไยด้วยสิ่งทอประเภทนันวูฟเว่น The effects of longan fruit bunch bagging with non- woven fabric
 
 
  การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณลักษณะด้านสีในผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้ง Dried Longans Process Development for Color Attribution
 
 
  การพ่นสารแพคโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในใบของลำไยพันธุ์ดอ Foliar Application of Paclobutrazol on Flowering and Leaf Nutrient Content in Longan(Dimocarpus longan Lour.)cv
 
 
 การพ่นสารโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกและติดผลของลำไย 3 พันธุ์ Foliar Application of Potassium Chlorate (KCIO3) in Influencing Flowering and Fruit Set in Three Longan (Dimocarpus longan Lour.) Cultiva
 
 
  ผลของสารเคมีต่อการออกดอกนอกฤดูของลำไยพันธุ์เพชรสาคร Effect of Foliar Fertilizer on Leaf Nutrient Content and Flowering in Longan (Dimocarpus longan Lour.) cv. Daw
 
 
  ผลของปุ๋ยทางใบต่อการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในใบและการออกดอกของลำไยพันธุ์ดอ Effect of Foliar Fertilizer on Leaf Nutrient Content and Flowering in Longan (Dimocarpus longan Lour.) cv. Daw
 
 
 อิทธิพลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตของยอดพันธุ์ดีและการเปลียนแปลงปริมาณธาตุอาหารในใบของลำไย Effects of Rootstocks on Growth and Leaf Nutrient Contents in Longan. (Dimocarpus longan Lour.)
 
 
 ผลของระยะเวลาการไถตัดรากที่มีต่อการเจริญเติบโตของลำไย Effect of Root Pruning Time on Growth and Development of Longan
 
 
 การผลิตไวน์ลำไยในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก;Longan Wine Production as Small Scale Enterprise
 
 
  การวิจัยและพัฒนาสารเร่งดอกลำไยที่ปลอดภัยโดยใช้โพแทสเซียมคลอเรตเป็นองค์ประกอบหลักในรูปแบบที่สะดวกกับการนำไปใช้
 
 
 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
 
 
 การออกแบบระบบการหมุนเวียนอากาศแบบบังคับในแนวตั้ง สำหรับการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับผลลำไยสด
 
 
 การติดตามผลโครงการอบรมเทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไย ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
 
 การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยอบแห้งทั้งเปลือก
 
 
 การศึกษาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสดด้วยคลอรีนและเกลือ
 
 
 การประเมินผลการใช้งานวิจัยที่ผลิตลำไยนอกฤดูที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของเกษตรและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 แรงจูงใจการใช้แตนเบียนไข่อนาสตาตัสของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ตำบลทาปลาดุก จังหวัดลำพูน
 
 
 ศึกษาพื้นที่ปลูกลำไยของเกษตรกรชาวสวนลำไย ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 การจัดการธาตุอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลำไย
 
 
 ปัจจัยทางการตลาดการส่งออกลำไยอบแห้งในเขตภาคเหนือภายใต้กรอบการค้าเสรีไทยและจีน
 
 
 การประยุกต์ใช้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกรรมสวนลำไย กรณีศึกษา สวนลำไยบ้านหนองช้างคืน ตำบลหนองช้างคืน
 
 
 ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกและติดผลของลำไยพันธุ์อีดอในรอบปี
 
 
 การตอบสนองของลำไยพันธุ์อีดอต่อการจัดการทรงต้นและการจัดการปุ๋ย
 
 
 ความคาดหวังต่อแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้ผลิตและจำหน่ายลำไย จีเอพี ป่าซาง จำกัด
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
818
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต