หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

 โครงการ การวัดและวิเคราะห์หาค่าสมบัติทางความร้อนของลำไยพันธุ์ดอ
 
 
 ผลของสายพันธุ์ข้าวแหล่งผลิตลูกแป้ง และปริมาณลำไยอบแห้งต่อคุณภาพของสาโทผสมลำไยอบแห้ง;Effects of rice varieties, luk-paeng sources and dried Longan quantities on the dried Longan blended rice wine
 
 
 การทดสอบผลิตภัณฑ์ชาลำไยของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่;Product testing of consumers towards Longan Tea product in Mueang District, Chiang Mai province
 
 
 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์ จิบเบอเรลลิน และออกซิน ต่อการเจริญเติบโตของผลลำไย;Effect of brassinosteroid gibberellin and auxin on growth and development of Longan fruit
 
 
 โครงการ การควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไย และพัฒนาการวินิจฉัยโรค เพื่อผลิตต้นพันธุ์ปราศจากโรค
 
 
  ไม่มีข้อมูล
 
 
 ผลของการใช้ความร้อนต่อโปรตีนในเปลือกผลลำไยระหว่างการสะท้านหนาว;Effect of heat treatment on protein in Longan fruit peel during chilling injury�
 
 
 ผลของความเข้มรังสีอินฟราเรดและเงื่อนไขของอากาศต่อสมการจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งเนื้อลำไย;Effect of infrared intensity and condition of air on kinetic equation of longan flesh
 
 
  การใช้พืชตระกูลถั่วกินเมล็ดบางชนิดในการควบคุมวัชพืช และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินในสวนลำไยที่ปลูกใหม่ : รายงานการวิจัย;รายงานการวิจัยการใช้พืชตระกูลถั่วกินเมล็ดบางชนิดในการควบคุมวัชพืช และรักษาความอุ
 
 
 ความเหมาะสมของการนำลำไยสดและลำไยอบแห้งเข้าซื้อภายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย;Appropriateness of introducing longan and dried longan to the agricultural futures exchange of Thailand
 
 
 การศึกษาปัญหาของผู้ส่งออกลำไยสดในจังหวัดลำพูน
 
 
 แตนเบียนของเพลี้ยหอยลำไยในสวนลำไยเขตเชียงใหม่และลำพูน
 
 
 วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสด เพื่อการแปรรูปเป็นเนื้อลำไยอบแห้งในเชิงพาณิชย์
 
 
 อิทธิพลของปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพลำไยพันธุ์ดอก้านแข็ง : รายงานการวิจัย; รายงานการวิจัยเรื่องอิทธิพลของปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพลำไยพันธุ์ดอก้านแข็ง
 
 
 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง ในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่;An Analysis of efficiency of dried logan industry in Lamphun and Chiang Mai Provinces
 
 
 การจำลองสภาวะเพื่อหาความหนาของชั้นลำไยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอบแห้งลำไยทั้งลูก;Simulations for optimum bed thickness of the whole longans drying
 
 
 การจำลองการอบแห้งผลลำไยโดยใช้การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล;Simulation for whole longan drying using computational fluid dynamics
 
 
 การวัดพารามิเตอร์การอบแห้งและการจำลองสร้างแบบอบแห้งลำไยที่มีอากาศนำกลับมาใช้ใหม่;Drying parameters measurement and Longan drying simulation with recirculation air
 
 
 การควบคุมโรคใบจุดดำลำไย (Colletotrichum sp.)โดยใช้เชื้อราเอนโดไฟต์ในลำไย;Suppression of black spot (colletotrichum sp.) of longan leaf by longan endophytic fungi
 
 
 การยืดอายุการเก็บรักษาผลลำไยโดยใช้สารเคมีกันเสียร่วมกับอุณหภูมิต่ำ;Prolonging storage life of longan fruit using chemical preservatives in combination with low temperatures
 
 
 พฤติกรรมการซื้อลำไยสดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่;Consumer buying behavior of fresh longon in Mueang District, Chiang Mai Province
 
 
 ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของเนื้อลำไยอบแห้งที่ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน; Physico-chemical and microbial analysis of dried longan flesh in Chiang Mai and Lamphun provinces
 
 
 ปริมาณจิบเบอเรลลินและไซโตไคนินที่เกิดภายในยอดลำไยพันธุ์ดอก่อนการออกดอก;Endogenous gibberellins and cytokinins contents in shoot apex of longan (Dimocarpus Longan Lour. var. Dor)
 
 
 การอบแห้งลำไยแบบคว้านเมล็ดออก; Drying of longan fruit without stone
 
 
 การสำรวจการแปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพของผลลำไยอบแห้งทั้งเปลือกในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน;Survey of drying processes and quality assessment of dried whole longan fruit in Chiang Mai and Lamphun province
 
 
 การสำรวจกระบวนการผลิตเนื้อลำไยอบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน;Survey of the drying longan flesh in Chiang Mai and Lamphun provinces
 
 
 ผลของโอโซนและกรดอินทรีย์บางชนิดต่ออายุการเก็บรักษาของผลลำไยสดพันธุ์ดอ;Effect of ozone and some organic acids on storage life of fresh longan fruit cv. "Daw"
 
 
 ผลของอุณหภูมิที่ใช้เก็บรักษาต่อคุณภาพของผลลำไยพันธุ์ดอที่รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์;Effect of storage temperatures on the quality of SO2 -treated longan fruit cv. Daw
 
 
  ผลของเด๊กซามีธาโซนต่อการเติบโตและคุณภาพของผลลำไย;Effect of dexamethasone on growth and quality of longan fruit
 
 
  การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่;Development of a basic model system for the physical analysis of longan orchard manag
 
 
 ผลของไซโตไคนิน จิบเบอเรลลินและวิตามินอี ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลของลำไยพันธุ์ดอ;Effect of Cytokinin Gibberellin and Vitamin E on growth development and quality of Longan Fruit cv. Daw
 
 
  ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยต่อมาตรการแก้ไขปัญหาลำไยในจังหวัดลำพูน;Longan famers opinion towards Longan problem solving measures in Lamphun Province
 
 
  ลำไย : การตลาดและรายได้ของชาวสวนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
 
 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าลำไย
 
 
  การชักนำให้เกิดอวัยวะและต้นใหม่ของลำไย (Euphoria longana lamk) ในสภาพปลอดเชื้อ
 
 
  โรคใบม้วนหงิกและผลของโรคที่มีต่อผลลำไยพันธุ์ดอก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
 
 
 โรคของผลลำไยพันธุ์ดอก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
 
 
  ชีวประวัติของหนอนเจาะขั้วผลลิ้นจี่ และลำไย(Conopomorpha sp. : gracillariidae : lepidoptera)
 
 
  ผลของชั้นความหนาและขนาดของผลลำไยต่อคุณภาพหลังการอบแบบทั้งผล
 
 
 เชื้อราในช่อดอกและขั้วผลของลำไยพันธุ์ดอ
 
 
 ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตและการกลายพันธุ์ของลำไย
 
 
 โอกาสการขยายตลาดส่งออกลำไย
 
 
  การควบคุมการเน่าเสียของผลลำไย (Dimocarpus longan Lour spp. Longan var. Longan) หลังการเก็บเกี่ยวด้วยสารอะเซทัลดีไฮด์
 
 
  วิธีการวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงสารคล้ายไซโตไคนินในช่วงก่อนแตกใบอ่อน และออกดอกในยอดลำไยพันธุ์ดอ
 
 
  การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลิน ในยอดลำไยพันธุ์ดอ ก่อนการออกดอก
 
 
  ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกผลผลิตลำไยสดของภาคเหนือของประเทศไทย
 
 
  สาเหตุของโรคผลลายของลำไย และการป้องกันกำจัด
 
 
 ผลของอุณหภูมิสูงต่อการลดอาการสะท้านหนาวของลำไย
 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับคุณภาพของลำไยอบแห้ง
 
 
  สาเหตุและการเกิดโรคใบจุดดำลำไย
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
822
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต