หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

 อิทธิพลของต้นตอลําไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้งและทนโรคของลําไยพันธ์ดอ,Influence of Rootstocks on Growth, Diseases and Drought tolerance of Longan CV. ‘Daw’
 
 
 การศึกษาผลของการใช้เชื้อราอาบัสคูล่าไมคอร์ไรซาและพีจีพีอาร์ (PGPR) ต่อการดึงดูดธาตุอาหาร การเจริญเติบโตและผลผลิตของลําไย,Effects of Abucular Mycorrhizal Fungi and Plant Growth Promoting Rhizobacteria
 
 
 การจัดการการออกดอกที่เหมาะสมสําหรับการจัดการทรงต้นลำไย,APPROPRIATE FLOWERING MANAGEMENT FOR TRAINED LONGAN (Dimocapus longan Lour.) TREES
 
 
 โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตลำไยอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ,A Pilot Program for Increasing the Efficiency of Organic Longan Production in the Northern Region of Thailand
 
 
 การสร้างมูลค่าเพิ่มลำไยตกเกรด ,Increase Value-Added of Low Grade Longan
 
 
 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและความคุ้มค่าการผลิตลําไยอินทรีย์ ในภาคเหนือตอนบน,Technical Efficiency and Worthiness Analysis on Organic Longan Production in the Northern Region of Thailand
 
 
 การศึกษาการพยากรณ์ผลผลิตลำไยโดยแบบจําลองผลผลิต ในจังหวัดเชียงใหม่ ,STUDY TO PREDICTION ON CROP MODELING OF LONGAN (DIMOCARPUS LONGAN LOUR.) YIELD IN CHIANG MAI PROVINCE
 
 
 การวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพาราทดแทนกระเทียมและลําไย กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่งและควบคุมทรงพุ่มให้ได้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทนุการผลิต,
 
 
 การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ปลูกลําไยโดยการใช้ค่าดัชนีพื้นที่ใบ
 
 
 อิทธิพลของต้นตอและตอกลางที่มีผลต่อการออกดอกของลำไยอินทรีย์
 
 
 สมรรถนะของโซ่อุปทานการผลิตลําไยเพื่อการส่งออกของประเทศไทย
 
 
 การพัฒนาฟิล์มบางทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียมสําหรับประยุกต์ใช้ เป็นตัวจรวดวัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในอุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง
 
 
 ลักษณะละอองเรณูและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ลําไยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และเพื่อการอนุรักษ์
 
 
 ช่องทางการตลาดลําไยอินทรีย์ภายในประเทศและต่างประเทศ
 
 
 กระบวนการผลิตแบบเกษตรยั่งยืน : กรณีศึกษาการผลิตลําไยอินทรีย์
 
 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมสําหรับการผลิตลําไยในเชิงพาณิชย์
 
 
 การจําแนกลักษณะประจําพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย
 
 
 การหาเชื้อสาเหตุของการเน่าเสียของผลลำไยสดภายหลังการเก็บเกี่ยวจนถึงตลาดขายปลีกภายในประเทศ
 
 
 การศึกษาความเข้มข้นและระยะเวลาในการรมแก๊สคลอรีนไดออกดไซด์เพื่อป้องกันการเกิดเปลือกสีน้ำตาลและการเกิดโรคของผลลำไยสดพันธุ์ดอ
 
 
 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนผลไม้ในระบบปลูกชิดบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาการผลิตลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วงนอกฤดู
 
 
 การพัฒนาเครื่องดื่มสตรอเบอรี่เข้มข้นเสริมสารสกัดจากลำไย
 
 
 การพัฒนาสายการผลิตน้ำตาลลำไยสำเร็จรูปในระดับขยายขนาด ปีที่ 2
 
 
 การผลิตฟรุกโตอิลีโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไยคละเกรด และการทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
 
 
 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำตาลลำไยเพื่อให้ความพร้อมในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำตาลลำไย
 
 
 การเจรจาธุรกิจเพื่อให้เกิดการลงทุนในสายการผลิตน้ำตาลลำไย กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนและศึกษาวิจัยต่อยอดการใช้ประโยชน์สายการผลิตน้ำตาลลำไยกับผลไม้ชนิดอื่น ภายใต้โครงการโรงงานต้นแบบถ่าย
 
 
 โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์พรีใบโอติกฟรุกโตโอลิโกแช็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย
 
 
 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู
 
 
 การศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลำไย อินทรีย์ไนภาคเหนือตอนบน
 
 
 การพัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสมในการควบคุมศัตรูสำไยโดย ไม่ใช้สารเคมี
 
 
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู
 
 
 การสร้างหอบำบัดก๊าซ S02 มาตรฐานแบบเปียกค้วยระบบ หมุนเวียนการบำบัดสำหรับการรวมผลลำไยสดในเชิงการค้า
 
 
 อิทธิพลของต้นตอและตอกลางที่มีผลต่อการออกดอกของ ลำไยอินทรีย์
 
 
 การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพในการสังเคราะห์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากลำไย
 
 
 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่สามารถละลายฟอสเฟตได้ ภายใต้การผลิตลำไยอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 
 
 การพัฒนาเทคโนโลยีทึ่เหมาะสมเพึ่อการผลิฅลำไยอินทรีย์
 
 
 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุลำไย
 
 
 ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทานการส่งออกลำไยอบแห้งของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน;Factors Affection Thailand is Dried Longan Export Supply to the People’s Republic of China�
 
 
 การหาพื้นที่ปลูกลำไยที่เหมาะสมสภาพการชลประทานรูปแบบต่างๆในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน;Optimzation of longan production areasin differnt Irrigation SchemesinLi Distric, Lamphun Provice
 
 
 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องอบแห้งลำไยเพื่ออบแห้งผลิตผลทางการเกษตร
 
 
 การศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตลำไยอบแห้ง;Studies on appropriate conditions for drying euphoria longana lank
 
 
 การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับลำไย จังหวัดหนองคาย : การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
 
 
 การใช้เปลือกลำไยเป็นสารดูดซับไอออนของโลหะแคดเมียมและตะกั่วในสารละลาย;Use of longan peel as an adsorbent for metal ion(cadmium and lead) adsorbtion in aqueous solution
 
 
 การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำสวนลำไยในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน;A financial analysis of longan farming investment in Amphoe Mueang Changwat Lamphun
 
 
 การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบชลประทานแม่ลาว ปี พ.ศ.2547 ;The practices of farmers on longan production technology under Maelao irrigation improvement projec
 
 
 การศึกษาทางสัณฐานและกายวิภาควิทยาของลำไยพันธุ์อีดอที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาด ;Study on morphology and anatomy of witches broom infected longan (Dimocarpus longan Lour. cv. Eedor)
 
 
 ผลกระทบของสารโพแทสเซียมคลอเรตที่มีต่อเชื้อรา Fusarium ในสวนลำไย ;Effect of potassium chlorate on Fusarium in longan orchard
 
 
 การตรวจสอบไซโทไคนินในพืชลำไยที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาด ;Detection of cytokinins in longan witches broom plants
 
 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์เพื่อการส่งออกลำไยของไทย;Factors affecting the export demand for Thai longan
 
 
 หนอนผีเสื้อกินใบลำไย;Longan leaf eater
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
818
 Yesterday
2,698
 This Month
15,708
 Last Month
12,507
This Year
149,980
Last Year
254,093
   All
3,653,448
 Record: 01/01/2552


Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in D:\xampp\htdocs\longan\main\useronline.php on line 21
ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต