หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> ประวัติโครงการพระราชดำริ
  

ประวิติความเป็นมา

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

ประวิติความเป็นมา

          ในปี 2548 องค์กรความร่วมมือทางวิชาการเยอรมัน (GTZ) ได้เข้ามาปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยโดยมี ผศ. พาวิน มะโนชัย เป็นผู้ประสานงาน จะช่วยจัดตั้ง หน่วยให้บริการที่ปรึกษาและจัดการสวนลำไย ( Farm Management Service, FMS) เพื่อให้บริการ เนื่องจากกับเกษตรกร เนื่องจากศึกษาข้อมูลแล้วพบว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีองค์ความรู้ในด้านการผลิตลำไยเกือบครบวงจร และผลงานการวิจัยที่ได้ถ่ายทอดออกไปสู่ชุมชนมีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตลำไยอย่างชัดเจน ทำให้ในเบื้องต้นมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงจัดตั้งหน่วยให้บริการที่ปรึกษาสวนและจัดการสวนลำไย หรือ FMS โดยทุนสนับสนุนจาก GTZ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 โดยมีสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติงานสาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน 1 คน และนักวิชาการ 1 คนเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก GTZ

          การดำเนินงานของหน่วย FMS ในเบื้องต้นเน้นที่การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการให้บริการเชิงธุรกิจกับหน่วยงานหรือเกษตรกรที่สนใจเป็นหลัก ในขณะเดียวกันเมื่อปี 2548 กลุ่มคนทำงานวิจัยด้านลำไย โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ คือ ผศ. พาวิน มะโนชัยเป็นผู้รับผิดชอบได้จัดงาน “แม่โจ้: ศาสตร์แห่งลำไย” ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วมหาวิทยาลัย นับเป็นงานที่แสดงถึงศักยภาพและองค์ความรู้ในเรื่องลำไยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นอย่างดี จึงได้มีการเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้งเป็นศูนย์ฯ ลำไย ซึ่งทางสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2549 โดยมี ผศ. พาวิน มะโนชัย เป็นผู้อำนวยการคนแรก มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปีโดยในเบื้องต้น ศูนย์ฯ ได้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานในกำกับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ มีหน้าที่หลักในการดำเนินงานด้านประสานงานวิจัยด้านลำไย และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและหารายได้เพื่อบริหารงานเอง เนื่องจากสำนักงานเก่าคับแคบและไม่สะดวกกับผู้มาติดต่องาน จึงได้ไปขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องของฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ในอาคารธรรมศักดิ์มนตรี จากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร (ขณะนั้น ผอ. คือ รศ. นิพนธ์ ไชยมงคล) ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน

          ต่อมา รศ. นิพนธ์ เกษียณอายุราชการ และ ผศ. พาวิน ได้ขึ้นรับตำแหน่ง ผอ. แทนจึงไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 2 ตำแหน่งได้ มติที่ประชุมกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 จึงได้เสนอแต่งตั้งให้ ผศ. ดร. ธีรนุช เจริญกิจ เข้าดำรงตำแหน่ง ผอ. ศูนย์ฯ เป็นคนที่สอง ตั้งแต่ นั้นจนถึงปัจจุบัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ จึงมีความใกล้ชิดผูกพันกับสำนักวิจัยฯ เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะถือว่า ผศ. พาวิน ซึ่งเป็น ผอ. สำนักวิจัยฯ คนปัจจุบัน (2553) เป็นบุคคลสำคัญในการริเริ่มจัดตั้งศูนย์ฯแล้ว ลักษณะงานที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบยังคล้ายคลึงและต้องประสานงานกันด้วย ไม่เพียงแต่เหตุผลด้านการงานเท่านั้นที่ใกล้ชิด แต่รวมถึงเรื่องสถานที่ตั้งที่ต้องไปขอความอนุเคราะห์อีกต่างหาก

          หลังการบริหารงานที่ผ่านมาพบว่าการดำเนินงานในลักษณะวิสาหกิจ เพื่อหารายได้ ไม่ใช้งานที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้จะสามารถทำงาน เพราะเนื้องานหลักๆ เป็นด้านวิชาการมากกว่า 80% ในการประชุมทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมจึงมีมติเสนอให้ทางศูนย์ฯ จัดอยู่ในกลุ่มงานที่เรียกว่า “ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ” หรือ Excellence Centre ซึ่งเน้นงานทางด้านวิชาการเป็นหลัก และทางมหาวิทยาลัยจะต้องสนับสนุนในการดำเนินงานต่อไป

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
736
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 2 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต